Услуги

Геодезическо заснемане за нанасяне на сграда

Съгласно чл. 54а от ЗКИР за нанасяне на сграда в кадастъра е нобходима геодезическо заснемане и изготвяне на проект, който се одобрява от АГКК.

виж още
Изменения на кадастрална карта

Кадастралната карта и кадастралните регистри на имот се променят при отсраняване на непълнити и грешки, прилагане на регулационен план, делба, обединяване или и др.

виж още
Делба на поземлени имоти

При разделяне на поземлен имот е необходимо изготвяне на проект за делба, съдържащ скица-проект и протокол за трасиране на новата граница, който се одобрява от АГКК.

виж още
Обединяване на поземлени имоти

За обединяване на поземлени имоти се изготвя скица-проект, която се разглежда от АГКК.

виж още
Изготвяне на комбинирана скица

Комбиниране скица са отразени кадастралния и регуалционния план на поземления имот. Най-често тя е необходима при покупко – продажба или при изготвяне на виза за стрителство.

виж още
Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда

За издаване на схема на самостоятелни обекти (апартамент, магазин, гараж, офис и др.), които не са нанесени в кадастралната карта или са неправилно нанесени, се изготвя проект.

виж още
Удостоверение за идентичност на самостоятелни обекти

При липсва на достатъчна информация за самостоятелен обект в документа за собственост се изготвя удостоверение за идентичността между кадастралната карта и обекта.

виж още

Свържете се с нас от тук