Делба на поземлени имоти

При разделяне на поземлен имот се изготвя проект за делба. При делбата е необходимо да се спазват законовите изискванията и минимално определени норми за лице и площ. При разделяне на урегулиран поземлен имот е препоръчително първо да се изработи в зависимост от вида и зоната ,в която попада имота. Проектът за делба се входира в съответната СГКК за разглеждане и одобряване.

Необходими документи

  • Актуална скица на имота
  • Документ за собственост
  • Предварителен договор за делба /при повече от един собственик/

В Геодезисти-БГ работят геодезисти с опит в работата с кадастър, които ще разгледат вашия имот и ще ви консултират за делбата му и всички необходими процедури.

Свържете се с нас от тук