Кадастър

Кадастър е съвкупността от данни касаещи границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а също така и правото на собственост и другите вещни права върху тях.

Закона за кадастъра и имотния регистър опреля обхвата и дейносттите в сферата на кадастъра. Съгласно този закон кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството, а Имотният регистър се води и съхранява от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра.

Данните за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получават от имотния регистър.

Недвижимите имоти – обект на кадастъра са поземлен имот, сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, самостоятелен обект в сграда (апартамент, офис, магазин, гараж, ателие) или в съоръжение на техническата инфраструктура. Всеки имот притежава идентификатор – уникален номер, който се дава от службата по геодезия, картография и кадастър. Основните данни, които се пазят за поземлен имот в кадастъра са идентификатор; граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване и адрес, за сграда и застроена площ, граници, брой етажи, а за самостоятелен обект – етаж, брой нива, площ по документ за собственост.

Дейности по кадастъра могат да изпълняват лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Геодезисти-БГ ООД е сертифицирана за работа с кадастър и е вписана в списъка с правоспособни лица на АГКК.

Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи на правоспособно лице изработването на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри.

Полезни връзки към държавни институции:

Агенция по геодезия, картография и кадастър
http://www.cadastre.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg

Кадастър и имотен регистър на България
http://www.icadastre.bg

Държавен фонд “Земеделие

 
 

Свържете се с нас от тук