Изменение на кадастрална карта

Кадастралната карта на даден имот може да се промени с цел отсраняване на непълноти и грешки, нанасяне на допълнителни данни, делба, обеденияване или прилагане на действащия регулационен план.

Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват при:

  • отстраняване на явна фактическа грешка
  • при изпълнение на влязло в сила съдебно решение
  • разделяне, съединяване или промяна на граници или очертания между съседни имоти
  • нанасяне на нови, както и разделяне, съединяване или заличаване на съществуващи сгради или самостоятелни обекти в сгради нанасяне на граници на поземлени имоти въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план

За промяна на кадастрална карта се изготвя проект, които се разглежда и одобрява от АГКК, след което собственикът може да нанесе промяната и да получи скица за имота или схема на самостоятелен обект в сграда.Изменението в кадастралната карта се одобряват със заповед на началника на СГКК.

В Геодезисти-БГ ще разгледаме и ще ви консултираме, от какво изменение има нужда вашия имот.

Свържете се с нас от тук